Competition

Wanda Business Concept Square

Project Time: 2017.08-2017.10
Location: Cheng Du
Design Team: Lu Yun  Zhao GuoJun  ZhangDe  Li Yue  XuTong