Competition

Wanda Business Concept Square

Project Time: 2017.08-2017.10

Location: Chengdu,Sichuan

Design Team: Lu Yun,Zhao Guojun,Zhang De,Li Yue,Xu Tong