Competition

Kaunas Concert Hall

Project Time: 2017.08-2017.10

Location: Kaunas,Lithuania

Design Team: Lu Yun,Yang Andi,Gao Simeng,Duan Yunzhu,Wang Binhan