Committed

Beijing Villa

Project Time: 2016.03-2016.06

Location: Beijing

Design Team: Lu Yun, Zhang Ying, Pang Xueying