Finished

The Abbaye Restaurant

Project Time: 2015.07-2015.12

Project Location: Sichuan, Chengdu

Client:EI Grande

Design Team: Ma Jun   He Zhi    Lu Yun    Zhang Ying    Zhao Zhiyang