Competition

Headquarters of Tidfore

Project Time: 2015.01-2015.02

Location: Binhai, Tianjin

Design Team: Lu Yun, Xu Yunfei, Wang Bingtian

Partner Office RSAA: Zhuang Ziyu