Conceptual Design

Future House in Mount Qingcheng

Project Time: 2017.08-2017.09

Location: Mount Qingcheng,Sichuan

Design Team: Lu Yun,Wang Binhan,Pan Hongyu