Competition

Yanmen Street

Project Time: 2014.04-2014.05

Location: Xinzhou, Shanxi

Design Team: Lu Yun, Xu Yunfei, Wang Bingtian

Partner Office RSAA: Zhuang Ziyu, Li Na, Fabian