Competition

Yanmen Street

Project Time: 2014.04-2014.05

Location: Xinzhou Shanxi

Design Team: Lu Yun   Xu Yunfei   Wang Bingtian

Partner Office RSAA: Zhuang Ziyu   Li Na   Fabian